Højesteret har i en dom af 5. januar 2023 fastslået, at den danske Garantifonden for skadesforsikringsselskaber ikke er forpligtet til at dække erstatningskrav rejst af den norske Garantiordningen for Skadesforsikring vedrørende den norske yrkesskadeforsikring.

Del denne artikel

nclaw-014-pyqibr0gyc2yxkjh67uddrz78lcr27lbqnp4f2mn6o

Tvisten

Den norske garantiordning rejste krav om, at den danske garantifond skulle erstatte den norske garantiordnings udgifter til erstatning udbetalt til arbejdstagere med bopæl i Norge ifølge norske yrkesskadeforsikringer tegnet af arbejdsgivere med hjemsted i Norge hos Alpha Insurance A/S’ norske filial Alpha Insurance NUF.Det første af de tre centrale spørgsmål var dette, om den norske yrkesskadeforsikring kan karakteriseres som en sådan ansvarsforsikring, der er omfattet af bestemmelsen om ”øvrige. ansvarsforsikringer” i henhold til garantifondslovens § 5, stk. 1, nr. 3. De to øvrige spørgsmål angik, om de norske arbejdstagere efter dansk ret skulle anses for at være ”den sikrede” ifølge policen eller ”tredjemænd” med ret til erstatning, og om de norske arbejdstageres krav efter norsk ret reelt var ”udækkede” erstatningskrav.

 

Højesterets dom

Højesteret udtalte, at det må bero på en samlet vurdering, om de norske yrkesskadeforsikringer adskiller sig fra de danske arbejdsulykkesforsikringer på en sådan måde, at de kan anses for ”øvrige ansvarsforsikringer” omfattet af bestemmelsen, og fandt, at det ikke var tilfældet.

Højesteret udtalte endvidere, at det ikke kan udledes af forarbejderne til bestemmelsen i garantifondslovens § 5, stk. 1, nr. 3, hvad der skal forstås ved ”øvrige ansvarsforsikringer”, at der ved en ansvarsforsikring sædvanligvis forstås en forsikring mod det tab, en person eller andet retssubjekt lider ved at blive erstatningspligtig over for tredjemand som følge af en skadevoldende begivenhed eller undladelse, at de arbejdsulykkesforsikringer, som danske arbejdsgivere er forpligtet til at tegne hos et forsikringsselskab efter arbejdsskadesikringsloven, ikke er ansvarsforsikringer og således ikke er omfattet af garantifondslovens § 5, stk. 1, nr. 3, og at det efter formålet med og karakteren af den norske yrkesskadeforsikringsordning er mest nærliggende at sidestille ordningen med den danske arbejdsskadesikringsordning.

Højesteret havde herefter ikke anledning til at besvare de to andre spørgsmål.

 

Yderligere spørgsmål

Sagen blev varetaget af Henrik Nedergaard Thomsen og Amelie Brofeldt.

Link til dommen: https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2023/1/garantifond-ikke-forpligtet-til-at-daekke-erstatningskrav/

Andre artikler fra vidensbanken

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*Når du skriver dig op til vores nyhedsbrev, så accepterer du vores privatlivspolitik og at vi må kontakte dig elektronisk.

Christina Neugebauer

Partner | Advokat | Mediator

Besøg profilside

Nicolai Mailund Clan

Partner | Advokat | Mediator

Besøg profilside

Christina Neugebauer

Partner | Advokat | Mediator

Besøg profilside

Nicolai Mailund Clan

Partner | Advokat | Mediator

Besøg profilside

Rasmus Nyhold Møller

Partner | Advokat

Besøg profilside